Adatvédelmi Tájékoztató

Bevezetés
A Di-Care Zrt. (székhely: 1116 Budapest, Sáfrány utca 23. mint adatkezelő az általa üzemeltetett mery.hu honlap szolgáltatásainak (így: üzenet küldés, hírlevél) igénybevétele során kér Öntől személyes adatokat. A Di-Care Zrt. kijelenti, hogy ezen adatok kezelése és feldolgozása során maradéktalanul betartja a 2016/679 számú Európai Parlament és Tanács rendelet az általános adatvédelmi rendelet („GDPR”), a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvény és az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezéseit. Erre tekintettel a Di-Care Zrt. az Ön adatait kizárólag abban a körben kezeli és tartja nyilván, amelyhez Ön – a jelen tájékoztató ismeretében – kifejezetten hozzájárult. Di-Care Zrt. kijelenti, hogy az adatokat szigorúan bizalmasan, legnagyobb körültekintéssel kezeli.

Adatkezelő

Az Ön mint az adatkezelésez hozzájáruló személy („Érintett személy”) által megadott személyes adatok kezelője Di-Care Zrt. (székhely: 1116 Budapest, Sáfrány utca 23.) ; „Adatkezelő”).

A kezelt adatokat az Adatkezelő harmadik személy részére kizárólag az Ön által az adattovábbításra vonatkozóan adott külön hozzájárulás esetén, vagy jogszabályi előírás alapján jogosult továbbítani. A cégcsoportba tartozó vállalkozásoknak történő adattovábbítás nem minősül harmadik személy részére történő adattovábbításnak, azonban erre kizárólag célhoz kötötten kerülhet sor, és az adatok megismerésére való jogosultság csak a lehető legszűkebb, szükséges mértékben lehetséges.

Milyen személyes adatot tárolhat és használhat az Adatkezelő?

Az Ön által megadott személyes adatok a következő kategóriákba csoportosíthatók:

 • Személyazonosító adatok, így a név, e-mail cím és telefonszám a kapcsolatfelvétel érdekében
 • Termék adatok, így a megvásárolt termékre vonatkozó információ, és
 • Kommunikációs adatok, így az ügyfélszolgálati kérelmek, e-mailek tartalma

 

Adatkezelés célja

Az Ön által önkéntesen megadott adatokat az Adatkezelő az alábbi célokra jogosult felhasználni, az Ön hozzájárulása függvényében:

 • kapcsolatfelvétel és információcsere érdekében az Ön által küldött üzenetek megválaszolása, illetve az ügyfélszolgálat megkeresése esetén,
 • marketing és ügyfélkövetési, termékfejlesztési célból és hírlevelek küldése érdekében.

Ki fér hozzá a személyes adatokhoz

A Di-Care Zrt. kijelenti, hogy a tudomására jutott adatokat, az Ön kifejezett előzetes jóváhagyó hozzájárulása nélkül nem teszi harmadik személy szamara hozzáférhetővé.

Informatikai, logisztikai és egyéb adminisztratív támogatás nyújtása céljából egyéb feleket, úgynevezett adatfeldolgozókat is jogosult bevonni az Adatkezelő (pl. olyan feleket, akik terjesztési szolgáltatásokat vagy szoftveres / informatikai támogatást nyújtanak). Az ilyen felek olyan mértékben férhetnek hozzá a személyes adatokhoz, ami az ilyen szolgáltatások nyújtásához szükséges.

Amennyiben az Ön személyes adatait adatfeldolgozó rendelkezésére bocsátja az Adatkezelő, Önt erről minden esetben tájékoztatják.

 

Adatkezelés időtartama

A személyes adatokat az Adatkezelő csupán addig tárolja, ameddig arra kötelezettségeinek teljesítése érdekében szükség van, és szigorúan csupán annyi ideig, amennyi szükséges azon cél eléréséhez, amely érdekében az adatokat megszerezte. Amennyiben azokra már nincs szükség, a személyes adatok nyilvántartásainkból törlésre fognak kerülni, vagy megfelelő módon anonimizálásra kerülnek.

A szerződésekben, kommunikációban és az üzleti levelekben tárolt személyes adatokra jogszabályban meghatározott megőrzési követelmények vonatkozhatnak, amelyek 6 éves időtartamig terjedő őrzési időt írnak elő.

Minden más személyes adatot főszabály szerint törölni kell legfeljebb öt évvel a természetes személlyel való utolsó kapcsolattartás, illetőleg üzleti kapcsolatfelvételt követően. Hosszabb megőrzési időszak vonatkozhat a személyes adatok biztonsági okokból történő biztonsági mentésére. A személyes adatokhoz való hozzáférés ebben az esetben azonban igen korlátozott lesz.

 

Biztonság
Di-Care Zrt. az érintett személy adatait védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

 

A magánszemélyeket megillető jogok

A személyes adatok kezelésére, illetve felhasználásra vonatkozó hozzájárulás bármikor visszavonható. Ennek megfelelően, Ön mint magánszemély a következő jogokkal rendelkezik:

 • Hozzáférés joga: A magánszemélyeknek jogában áll megtudakolni, hogy a Di-Care Zrt. rendelkezik-e róluk személyes adatokkal és amennyiben igen, jogukban áll megtudakolni, hogy milyen személyes adatokkal rendelkezik rájuk vonatkozóan. Ez azonban nem egy abszolút jog, és más személyek érdekei korlátozhatják a hozzáférési jogokat.
 • A helyesbítéshez való jog: Kérés alapján az Adatkezelőnek kötelezettsége kijavítani a pontatlan személyes adatokat, vagy ki kell egészíteni a hiányos személyes adatokat.
 • A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): Bizonyos körülmények között az érintett személy kérésére a személyes adatokat az Adatkezelő köteles törölni.
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog: Bizonyos körülmények között az érintett személy kérésére a személyes adatok felhasználását az Adatkezelő köteles korlátozni. Ilyen esetekben az adatokat csupán a jogszabályok által meghatározott, korlátozott célokra használhatják fel.
 • Az adathordozhatósághoz való jog: A magánszemélyek meghatározott feltételek esetén jogosultak arra, hogy személyes adataikat, melyekhez az Adatkezelő hozzáféréssel rendelkeznek, egy strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formában megkapják, és ezt követően jogosultak arra, hogy az ilyen adatokat egy másik entitásnak továbbítsák anélkül, hogy ebben az Adatkezelő meggátolná.
 • A tiltakozáshoz való jog: Bizonyos esetekben a magánszemélyek jogosultak tiltakozni személyes adataik Adatkezelő által történő kezelése ellen. Ilyen esetekben elképzelhető, hogy szükséges lehet megszüntetni a személyes adatok kezelését. (például marketing, vagy profilalkotási célból való felhasználás esetén).

Kapcsolatfelvétel
Ha a Di-Care Zrt. adatvédelmi eljárásával kapcsolatban Önnek kérdése van, kérjük írjon az info@dicare.hu e-mail címre! Az adatokat a felhasználás céljának megszűnése vagy az Ön kérése esetén az Adatkezelő törli. Ezen kívül az Adatkezelő bármikor kész arra, hogy az Ön kezelt adataival kapcsolatban tájékoztatást adjon vagy azokat erre irányuló kérés esetén módosítsa.

Ha Ön a továbbiakban nem kívánja igénybe venni a Di-Care Zrt. szolgáltatásait, azt a fenti e-mail címen, illetve a 1119 Budapest, 1116 Budapest, Sáfrány utca 23. címre megküldött levelében tudja jelezni, és kérheti adatainak törlését is. Az erre irányuló kérelemnek a Di-Care Zrt. a kézhezvételétől számított legkésőbb egy hónapon belül eleget tesz.

A személyes adatok védelmével kapcsolatos panasszal Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhat.

utolsó frissítés: 2019. december 9.